article image

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma QUERCUS dostosowała proces przetwarzania danych osobowych do nowych obowiązków.

W ramach obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma QUERCUS, ul. Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona.

W firmie został powołany koordynator ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez e-mail rodo@equercus.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę QUERCUS za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub obowiązujących przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jednocześnie informujemy, iż: - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
- Państwa dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe Firma QUERCUS przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest wykonanie zawartych umów i realizacja zamówień. Firma QUERCUS przechowuje dane do czasu ustania realizacji celu lub do wygaśnięcia bądź rozwiązania zawieranych na czas realizacji celu umów uwzględniając okresy wynikające z przepisów prawa.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych
  lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku)
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:

 • przesłany drogą pisemną bądź ustnie w biurze Firmy QUERCUS,
  ul Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona
 • zgłoszony pod nr telefonu : 601445356
 • przesłany na adres e-mail: rodo@equercus.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek:

[Uprawnienia RODO]

Firma QUERCUS
www.equercus.pl